Müşteri Sözleşmesi

 

 

 

 

 

 

İşbu elektronikhaberleşme hizmetleri abonelik sözleşmesi (sözleşme), bir taraftan CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD. NO:20B OFİSİMİSTANBUL B BLOK OFİS:5 MALTEPE/İSTANBUL adresinde mukim, FİLİKAİNTERNET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (FİLİKANET) ile diğer taraftan, aboneliksözleşmesinin üst kısmında abone bilgileri belirtilen gerçek veya tüzel kişi(ABONE) arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde, iki nüsha olarak tanzimve imza edilerek bir nüshası ABONE’ye verilmiştir.

FİLİKANET, işbu aboneliksözleşmesinin ABONE tarafından usulüne uygun olarak doldurulup, kendisi veyavekili tarafından imzalanmasından sonra, belirlediği usuller ve hizmetgerekleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi kullanmaktaserbesttir. Hizmetin sunulması için yapılması gereken teknik işlemler, FİLİKANETveya FİLİKANET’in belirleyeceği iş ortağı tarafından yapılacaktır. FİLİKANET,yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahıs veya kuruluş ilesözleşme yapma veya hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisinesahiptir. Böyle bir durumda üçüncü taraflarca yapılacak işlemlerden ABONE’yekarşı FİLİKANET sorumlu olacaktır. 

FİLİKANET, mücbirsebepler, altyapı sağlayıcı kurumun şebeke bakım onarım çalışmaları ve hukukidüzenlemelerden veya işbu sözleşmeden kaynaklanan sebepler başta olmak üzere,FİLİKANET kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, yetkili resmi makamlarınuygulamış olduğu kesinti ve kısıtlamalar veya FİLİKANET’in yasal kurumlartarafından kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre için veya daimi surettedurdurulması halinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin geç işlemesi, hiçyada gereği gibi işlememesinden sorumlu tutulamaz ve ABONE, FİLİKANET’den busebeple herhangi bir talepte bulunamaz.

ABONE, işbu sözleşmeninimzalanması ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerinegetirmemesi halinde FİLİKANET tarafından sunulan hizmetlerin askıyaalınacağını, sona erdirileceğini ve sözleşmenin feshedileceğini kabul eder.

ABONE, hizmetinverilebilmesi amacıyla gerekli kurulum ve teknik destek talepleri için FİLİKANETpersoneline ya da FİLİKANET’in belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışmaalanı, giriş hakkı, haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların karşılanması vecihazların kurulumu için gerekli alanı, kablolama iznini ve enerjiyi sağlamayıkabul ve taahhüt eder.

FİLİKANET tarafındansunulan hizmetlerin kullanımı için, modem vb her türlü donanım dahil ABONE’yetahsis edilen veya ABONE’ye ait olan her türlü kullanıcı adı ve şifresiningüvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur. ABONE, kullanıcı adı veşifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhalFİLİKANET’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kullanıcı adı veşifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezaisorumluluk ABONE’ye aittir.

ABONE’nin modeminin;kapalı, arızalı, modemi besleyen elektriğin veya kesintisiz güç kaynağının(UPS) kesilmesi halinde, ABONE acil yardım çağrı hizmetindenyararlanamayacağını ve bu halde FİLİKANET’in doğacak zarar ve ziyanlardansorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yasaların ve yargıkararlarının öngördüğü durumlarda, elektronik haberleşmenin üçüncü şahıstarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine ilişkin olarakABONE, FİLİKANET’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve herhangi birtazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ABONE, FİLİKANETtarafından sunulan hizmetleri hukuka aykırı olarak ve hizmet aldığı adresdışında veya bireysel kullanımı aşacak şekilde kullanamaz. ABONE, FİLİKANETtarafından kendisine sunulan hizmeti, hizmet aldığı adres dışındaki üçüncükişilerle paylaşamaz. ABONE, kendisine sunulan hizmetleri, hakaret içeren,pornografik unsur taşıyan, toplum güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devletaleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarıçerçevesinde suç konusu olabilecek herhangi bir eylem için kullanmamayı taahhüteder. Aksi halde; her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını; FİLİKANET’iniş bu sözleşmeyi derhal feshetme hakkının bulunduğunu ve işbu maddededüzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle FİLİKANET’in maruzkalacağı her türlü yaptırım ve/veya uğrayacağı zararları tazmin edeceğinikabul, beyan ve taahhüt eder.

ABONE, abonelikbaşlangıcında veya abonelik süresince herhangi bir zamanda, FİLİKANET’tenteknik destek alması halinde, doğacak teknik destek ücreti www.filika.net.tradresinde belirtilmektedir. Bu ücretlere ek olarak donanım veya yedek parçaihtiyacı olması halinde ABONE, ek bedellerin tümünü ödemeyi kabul, beyan ve taahhüteder.

Sözleşmeye konu olanhizmet, ÖN ÖDEMELİ bir hizmettir. Sözleşmenin imzalanması ile ABONE adına 30günlük fatura düzenlenmektedir. Sözleşme imzalanmış olsa dahi fatura bedeliödenmediği sürece hizmet başlamaz. Sözleşme konusu hizmet, 30 günlük sürelerhalinde ödeme yapılması durumunda uzatılabilir. ABONE tarafından hizmetiniptali için yazılı bildirim yapılması halinde sözleşme feshedilir. Sözleşmeninfeshi ile herhangi bir cezai bedel ödenmez.

FİLİKANET, sunduğu ürünve hizmetlerle diğer katma değerli hizmetleri değiştirmek, kaldırmak, yenilemekve tüm hizmetler için tarifede ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını yürürlüğegirmeden ABONE’ye duyurmak suretiyle saklı tutar. ÖN ÖDEMELİ sistemde tarifepaket fiyatının geçerliliği 30 günlük süre sonuna kadardır. Süre sonunda uzatmaişlemi yapılmak istendiğinde güncel fiyat tarifesi geçerlidir. Paketin dahaönce 30 günden fazla süre ile yenilenmiş olması durumunda yeni fiyat tarifesi,paketin bitiş tarihinden itibaren uygulanacaktır.

FİLİKANET, ABONE’ninsözleşmenin tanzimi sırasında verdiği belge ve bilgilerin veya sözleşmenin1.(birinci) sayfasında doldurmuş olduğu bilgilerin eksik, sahte veya yanlışolduğunu saptaması, aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunu tespit etmesihalinde hizmet başlangıç tarihinden evvel aboneliği reddetme veya herhangi birzamanda ABONE’nin, abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerindoğruluğunun kontrolü amacıyla ABONE’ye, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarakveya ek belge isteyerek yapacağı değerlendirme sonucunda, aboneliği feshetmeveya aksi ispat edilinceye kadar hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. ABONE,söz konusu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,üçüncü kişilerin haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı olarak,kötü niyetli, hileli ve muvazaalı olarak kullanamaz, 3. Kişilere yeniden satımakonu olacak şekilde ticari amaçla kullandıramaz. Aksinin tespiti halindeFİLİKANET’in sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Filika İnternet veİletişim Hizmetleri A.Ş. ve buna bağlı bulunan şirketler (bu başlık kapsamındaFİLİKANET olarak anılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, FİLİKANET’inkoruması altındadır. FİLİKANET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuçerçevesindeki kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygunolarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarınıkullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler,FİLİKANET tarafından aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlıolmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Abone,kişisel verilerin kanun çerçevesinde muhafaza edildiğini kabul ve beyan eder.

FİLİKANET, kişisel verilerikanuna uygun olarak, ürün ve hizmet sunulması, ücretlendirilmesi,faturalandırılması, tanıtılması ve pazarlanması, hediye ve promosyon sunulması;ilgili kişiyle iletişime geçilmesi, kişinin talep ettiği işlemleringerçekleştirilmesi ile bilgilerin güvenliği için gerekli teknik ve idaritedbirlerin alınması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi,finansal raporlamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanunun izinverdiği diğer amaçlarla işleyebilir. Bu çerçevede kişisel veriler FİLİKANET ve bağlıdiğer şirketler ile bunlara bağlı olarak hareket eden üçüncü kişiler; ürün vehizmetlerin sunulması, tanıtılması, ulaştırılması için çalıştığımız ve sair işbirlikteliklerinde bulunulan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar, bankalar,finans kuruluşları ve sair kişilere aktarılabilir.

Kanun kapsamındakigerçek kişiler kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişsebilgi talep etme, işlenme amacı ve işlenme amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme, bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişiler varsa bunlarıbilme, kişisel veriler yanlış işlenmişse bunları düzeltme/silme/yok etmehaklarına sahiptirler. Bu mevzu ile alakalı abonelerin noter onaylı olarak yadakep adresi (filika@hs03.kep.tr) üzerinden FİLİKANET’e talepte bulunulmasıgerekmektedir.

Kişisel VerilerinKorunması Kanunu, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6698.html internetadresinden detaylı incelenebilmektedir.

ABONE ile FİLİKANETarasındaki uyuşmazlıklarda FİLİKANET tarafından ilgili mevzuat gereğinceoluşturulan Tüketici Şikayetleri Çözüm Mekanizması, www.filika.net.tr adresinde yer alan Online İşlem Merkezi ile İl ve İlçeTüketici Sorunları Hakem Heyetleri nezdinde uzlaşma sağlanamazsa, davalınınikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya Sözleşmenin ifa edileceği yermahkemesi veya davalının veya vekilinin dava açıldığı zaman orada bulunmalarışartıyla, Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi veya ABONE’nin ikametgahınınbulunduğu yer mahkemesi ve bu yerlerdeki İcra Daireleri yetkilidir.

Aşağıda belirtilendurumlar ve mücbir sebepler kapsamında, FİLİKANET hizmetlerinde oluşabilecekhata, arıza, kesinti vb sorunlar FİLİKANET’in sorumluluğunda değildir. Busebeplerin devamı müddetince taraflardan hiçbiri, diğer tarafın edimini yerinegetirememesinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibidaha sonra da herhangi bir hak iddia edemez.

- ABONE’nin kast veihmalinden kaynaklanan yazılım ve/veya donanımla ilgili arızalardan dolayıoluşacak bilgi kayıpları ve/veya diğer zararlar,

- İnternet trafiğindekaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgiler

- ABONE tarafındabulunan aktif ve pasif cihazlar ve bunların bağlantısını sağlayan kablolarda vedonanımında oluşan arızalar,

- Aktif cihazlarüzerinde ABONE tarafından yapılan konfigürasyon değişikliklerinden kaynaklanansorunlar,

- FİLİKANET’inkontrolünde olmayan erişim problemleri ve gecikmeler,

- FİLİKANET’inaltyapısına FİLİKANET’in kontrolü dışında yapılan müdahaleler,

- Mücbir sebepler,taraflar arasında sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut değil iken, sonradangerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen ve tarafların kontrolünün dışında ortayaçıkan nedenlerdir. Tüm kanuni mücbir sebepler, bu sözleşme bağlamındasözleşmeye konu hat ya da serviste meydana gelen altyapı sağlayıcı kurum veyabaşka bir kurum tarafından kaynaklanan kesinti ve gecikmeler dahil olmak üzereortaya çıkan durumlar mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.

ABONE seçtiği hizmetinözelliklerinin (hız, limit vb) ulaşılabilecek en yüksek seviye olduğunu kabuleder. İnternet hızı (download ve upload) sonuçları bazı faktörlere bağlı olarakdeğişiklik gösterebilir. Bu faktörler, sunucunun, ev/işyeri arasında bulunandiğer sunucu ve router’ların (yönlendiricilerin) performansı ve sayısı;ev/işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım yoğunluğu vebilgisayarın performansıdır. Ayrıca erişmekte olunan server’ların internetçıkışlarındaki yoğunluk veya kendi düzenlemeleri doğrultusunda getirdikleri hızkısıtlamaları, web sayfalarının yavaş açılmasını etkileyebilir.

İnternet hizmetinin verilebilmesiiçin binaya monte edilen aşağıda bilgileri yazılı kablosuz alıcı cihazınmülkiyeti FİLİKANET'e aittir. Kasten zarar verilmesi, 3.şahısların vereceğizararlar ve çalınma risklerine karşın sorumluluk ABONE'ye aittir. Aboneliğinsona ermesi yada sözleşmenin feshi durumunda cihazın FİLİKANET’e iade edilmesigerekmektedir. ABONE, internet paketini 30 gün boyunca yenilememesi halindeFİLİKANET’in aboneliği iptal ederek, alıcı cihazı binadan sökme hakkına sahipolduğunu, cihazın sökülmesi sonrasında tekrar abonelik talebi yapması durumunda“yeni abonelik” prosedürünün uygulanacağını peşinen kabul ve beyan eder.

ABONE, alıcı cihazısağlam ve çalışır şekilde iade etmemesi durumunda güncel fiyatı üzerindenkendisine fatura edileceğini ve bedelini derhal nakden ödeyeceğini kabul vetaahhüt etmiş sayılır.

MARKA:.........................MODEL:....................................... SERİ NO:..................................

FİLİKANET yukarıdateknik detayları yazılı cihazı, teknolojik gelişmeler veya yatırım planlarıçerçevesinde değiştirme hakkına sahiptir. İşlem yapılırken ABONE'ye bilgiverilerek Cihaz Değişim Formu imzalatılır. İmzalatılan Cihaz Değişim Formu busözleşmenin ayrılmaz nitelikte parçasıdır.

FİLİKANET adı ile sunulaninternet hizmeti kullanan tüm aboneler yukarıdaki açıklamaları anladıklarınıkabul ve beyan ederler.

 

            MÜŞTERİNİN                                                                      FİLİKANET

       ADI SOYADIİMZASI                                                      MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ   

KAŞE/İMZA

 

                                        

 

 

 

 

 

FİLİKA İNTERNET VEİLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

CEVİZLİ MAH. TUGAY YOLU CAD. NO:20B OFİSİMİSTANBUL B BLOK OFİS:5 MALTEPE/İSTANBUL

Telefon: 0 850 433 7711       E-Posta: info@filika.net.tr       Web: www.filika.net.tr